Политика за защита на личните данни

Утвърдена със Заповед № РД 15-593 от 20.04.2022 г. на Стефан Радев кмет на Община Сливен

Настоящата Политика е изготвена във връзка със защитата на личните Ви данни, при посещения и използване на платформата help.sliven.bg, за краткост наричана по-нататък „Платформата“. Политиката за защита на личните данни има за цел да Ви представи информация на достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с данните, които предоставяте чрез Платформата, включително:

 1. Какви лични данни обработваме за Вас и по какъв начин?
 2. Каква е целта на тяхното обработване?
 3. Какво е правното основание за тяхното обработване?
 4. За какъв срок ще бъдат обработвани предоставените лични данни?
 5. На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
 6. Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 7. Къде можете да откриете актуалната Политика за защита на личните данни?

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Община Сливен
Седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1
Данни за кореспонденция: гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, п.к. 8800
Телефон: 044/611 100
Уеб сайт: https://mun.sliven.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Ралена Куткарска
Данни за кореспонденция: гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, п.к. 8800
Имейл: rkutkarska@sliven.bg

GDPR

Политика за защита на личните данни

за платформата "Сливен в помощ на Украйна"

 • 1.1. Какво е "лични данни"?
  „Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).
  „Псевдонимизация“ – обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
 • 1.2. Какво представлява "обработване на лични данни"?
  „Обработване“ – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • 1.3. Какви лични данни обработваме за Вас?
  За да предостави възможност за регистрация, Платформата събира следната информация:
  • - име и фамилия;
  • - телефонен номер;
  • - имейл адрес;
  • - допълнително предоставена от Вас информация, която считате за относима към регистрацията.

  За да предостави възможност на физически и юридически лица, желаещи да публикуват обява за временно или дългосрочно настаняване, предоставяне на медицинска, финансова или друг вид помощ, Платформата събира следните данни, които в комбинация с гореизброените може да съставлява лични данни:
  • - сфера на нужната/предоставяната помощ;
  • - период на активност на обява за предоставяне на помощ;
  • - допълнително предоставена от Вас информация, която считате за полезна към публикуваната обява.
 • 1.4. По какъв начин обработваме лични данни за Вас?
  Чрез Платформата се обработват предоставените от Вас лични данни по следните начини:
  • - при регистрирането Ви в Платформата;
  • - при публикуването на обява за предоставяне на помощ;
  • - при изтриване на обява за предоставяне на помощ, поради изтичане на срока който сте посочили за нейното предоставяне;
  • - при актуализиране или заличаване на данни по Ваше искане.
 • 1.5. Кои групи лица попадат в обхвата на обработването от Портала и/или във връзка с дейностите свързани с него?
  Украински граждани, търсещи социална помощ, места за временно или дългосрочно настаняване, изискали информация и/или подали молба, запитване или заявление чрез обаждане и/или посредством електронна поща.
  Физически и юридически лица, извършили регистрация и/или публикували обява в Портала, предлагащи временно или дългосрочно настаняване, медицинска, юридическа, социална или друг вид помощ.

Платформата осигурява среда за информираност и взаимопомощ, като предоставя информация и директна връзка с лицата и организациите, към които нуждаещите се украински граждани могат да се обърнат за помощ и съдействие. Получените лични данни ще бъдат използвани единствено и само за следните цели:

 • - за да се свържат с Вас лица търсещи/предлагащи помощ;
 • - за да се свърже с Вас упълномощено лице от Община Сливен;
 • - изпращане на отговори по Ваши запитвания.

Платформата обработва личните Ви данни единствено на основание на Вашето съгласие за обработване, тъй като Вие се регистрирате доброволно. Имате възможност да оттеглите своето съгласие по всяко време, като се свържете с администратора на посочените в настоящата Политика контакти.

Срокът на съхранение на личните Ви данни е различен, но е сведен до минималното необходимото време за постигане на посочените в т. 2 цели за които тези лични данни са събрани и в съответствие с приложимото законодателство.

Предоставените от Вас лични данни, касаещи регистрацията Ви в Платформата се заличават от техническия носител на данни в срок до 3 дни, за постигане на посочените в т. 2 цели.

Публикуваните обяви в Платформата се заличават от техническия носител на данни в срок до 3 дни след изтичане на посочения от Вас срок за предоставяне на помощ.

Въведени са всички необходими технически и организационни мерки за защита на данните. Събраните лични данни се съхраняват в електронен формат, поддържат се в база данни на сървъри в охраняем обект. Сървърите са защитени с пароли и инсталиран антивирусен софтуер. Достъп до пълния набор от лични данни имат само служителите, при изпълнение на служебните си ангажименти.

Личните данни, предоставени от Вас чрез Платформата ще бъдат достъпвани от:

 • - специално ангажирани за тази цел служители на Община Сливен;
 • - посетители на Платформата;
 • - компанията, която предоставя ИТ услуги по поддръжка, свързани с нормалното функциониране на Платформата.

В изпълнение на Принципите, свързани с обработване на лични данни за законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване, както и свеждане на данните до минимум във връзка с целите за които се обработват, при публикуването на обява Вашите данни се псевдонимизират. По този начин не можете да бъдете идентифицирани.

Възможно е Вашите лични данни да бъдат предоставени и на трети лица, по искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (Общ регламент относно защитата на данните), можете да упражните следните права:

 • - Правото на достъп до личните данни (Приложение № 1);
 • - Право да заявите коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни (Приложение № 2);
 • - Право да заявите изтриване/заличаване/унищожаване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на лични данни, в определените от Закона за защита на личните данни и Общ регламент относно защитата на данните случаи (Приложение № 3);
 • - Право на ограничаване на обработването, в случай че са налице условия за това (Приложение № 4);
 • - Право на преносимост на данните към друг администратор (Приложение № 5);
 • - Правото да възразите срещу обработването на личните си данни, в случай че са налице условия за това (Приложение № 6);
 • - Правото да подадете жалба или сигнал до надзорния орган, в случай че са нарушени Вашите законни права и интереси.

Образците на заявленията са публикувани към съответното право. Заявление за упражняване на правата на субекта на данни може да се подаде по един от следните начини:

 • - на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на Община Сливен на адрес: гр. Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" № 1;
 • - по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от заявителя, на имейл адрес soc_help@sliven.bg

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни. Политиката не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни или друго относимо законодателство. Тя има за цел да Ви помогне да разберете каква информация се обработва чрез Платформата и какви права имате.

Информация за надзорния орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Имейл адрес: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: https://www.cpdp.bg
Подаване на жалби и сигнали: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=56

За да отразим съответните промени в законодателството, е възможно да актуализираме и изменяме настоящата Политика, затова е препоръчително да проверявате своевременно актуализациите ѝ, както и, когато е необходимо, да прегледате последната версия на документа.

Най-актуалната Политика за защита на личните данни, можете да откриете на посочения адрес: https://help.sliven.bg/gdpr.

Община Сливен Ви благодари!

Изборът да помогнеш на хора изпаднали в беда е личен и дълбоко хуманен акт. Всеки, който желае да бъде в помощ, може да се регистрира в платформата „Сливен в помощ на Украйна“